ประกันโควิด

วันนี้ ลดาผ้าไหม ได้รวบรวมประกันภัยส่วนบุคคล ที่เปิดขายประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-29) หรือ ไวรัสโคโรนา  ให้พิจารณาเป็นทางเลือกกับทุกท่านนะคะ นอกจากการ วิธีป้องกัน ไวรัสโควิด-19 และ Favilavir ยาต้าน ‘ไวรัสโควิด-19’

ประกันโควิด

สินทรัพย์ประกันภัย

เบี้ยประกันที่ไม่เกิน 300 บาท มีอยู่ 3 แพ็คเกจ ได้แก่

  • เบี้ยประกัน 99 บาทต่อปี กรณีเสียชีวิต 4,000 บาท ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 15,000 บาท
  • เบี้ยประกัน 199 บาทต่อปี กรณีเสียชีวิต 5,000 บาท ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 30,000 บาท
  • เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี กรณีเสียชีวิต 6,000 บาท ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อน 50,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และ ค่าปลงศพ 2,000-6,000 ตามข้อกำหนดของแต่ละกรมธรรม์

ประกันโควิด

โดยเงื่อนไขสำหรับผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี แต่จะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) 

ทิพยประกันภัย

“เจอ จ่าย แต่ไม่จบ! คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย” เบี้ยประกันมีให้เลือกถึง 4 แผน เริ่มต้น 150 บาท ไปจนถึง 850 บาท และ วงเงินคุ้มครอง 10,000-100,000 บาท และ ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 100,000-1,000,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี และ ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และ ผ่านการพิจารณารับประกันภัย 

ประกันโควิด

โดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือ เป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และ ยังมิได้รักษาให้หายขาด ตลอดจนจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1ล้านบาท และ / หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันดังกล่าวผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัท และ สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เทเวศประกันภัย

เทเวศประกันภัย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ออกแผนประกันภัย “แผน A – Covid 19 Care” คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และรับเงินก้อนจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับแผนที่อยู่ในงบประมาณ 300 บาท มีทั้งหมด 2 แผน ได้แก่ 

ประกันโควิด

เบี้ยประกันภัย 150 บาทต่อปี และ 250 บาทต่อปี สามารถรับการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 10,000 บาท และ 50,000 บาทต่อปีตามลำดับ หากมีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงินเอาประกันภัยอยู่ที่ 100,000 บาทต่อปีทั้ง 2 แผน 

สินมั่นคงประกันภัย

“เจอ จ่าย จบ” เบี้ยประกันมี 2 แผน ราคาเริ่มต้น 250 บาท พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนเต็มวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท

ประกันโควิด

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1–99 ปี ซึ่งผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาก่อนการทำประกันภัย โดย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น โดยระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง

TQM + กรุงเทพประกันภัย

โครงการ “ประกันภัยไวรัสโคโรนา เจอ จ่าย จบ” คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) โดยลูกค้าสามารถทำประกันได้เลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีระยะรอคอย โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อหลังวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

ประกันโควิด

เมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จ่ายเงินก้อนทันที และแพคเก็จเน้น คุ้มครองให้ชีวิต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่สำคัญในทุกแพคเก็จผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำ และสามารถซื้อให้คนอื่นได้ด้วย

โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019) ในเงื่อนไขเจอ จ่าย จบ ประกอบไปด้วยแพคเก็จ  

• เบี้ย 99 บาท/ปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 20,000 บาท • เบี้ย 299 บาท/ปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 50,000 บาท • เบี้ย 499 บาท/ปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท

วิริยะประกันภัย

สำหรับแผนความคุ้มครองประกันโควิดชิลด์ มีให้เลือก 3 แผน แต่แผนที่มีค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 300 บาท มี 1 แผน

คือแผนที่ 1 รับเงินก้อน 30,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ300 บาท สูงสุด 14 วัน และ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุ 1 แสนบาท เบี้ยประกัน 299 บาท/ปี

ประกันโควิด

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ , ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย 

สำหรับผู้ที่ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือเคยถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย บุคคลกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ. พนักงานท่าอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ,อายุสมัครของผู้เอาประกัน เริ่มต้นที่ 15 วัน – 99 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์/คน โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน