Discover


ลดาผ้าไหม  เราเชื่อว่า แรงบันดาลใจดีๆ และจุดเริ่มต้นมักจะนำไปสู่ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ อยู่เสมอ จุดเริ่มต้นของเราเกิดจากการที่ได้เห็นกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ทำให้หลงรักในวิถีแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหม่อน การเลี้ยงตัวไหม การเก็บรังไหม การสาวไหม ไปจนถึง ขั้นตอนการมัดหมี่ ย้อม และทอเป็นผืนผ้าไหม ในงานออกแบบของเราแฝงไปด้วยวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อายุหลายร้อยปีที่ส่งต่อมาถึงสมัยปัจจุบัน