วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา

เราสารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์  www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ซึ่งเราสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ง่ายๆ ผ่านมือถือโดยไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาร ไม่ต้องออกจากบ้าน ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

เราไม่ทิ้งกัน

1. คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
– แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
– ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
– ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

2. หลักฐานที่จำเป็นต้องมี

-บัตรประจำตัวประชาชน
-ข้อมูลส่วนบุคคล
-ข้อมูลการประกอบอาชีพ
-ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

3. วิธีรับเงิน

– โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
– พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
– โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

เราไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลทั่วไปที่ต้องกรอกในการ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตรประชาชน
 • รายได้ต่อเดือนของผู้ลงทะเบียน
 • ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ ตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อได้ (ถ้าไม่มีใช้เบอร์คนใกล้ชิดได้) และอีเมลหรือไลน์ไอดี (ถ้ามี)
 • ช่องทางรับเงิน มี 2 กรณีคือ บัญชีที่เป็นของท่านเท่านั้น (จะเป็นบัญชีธนาคารอะไรก็ได้) หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประชาชนของท่าน
 • อาชีพ/ตำแหน่ง (มีให้เลือก)
 • ระยะเวลาการประกอบอาชีพ/ตำแหน่ง (ระบุจำนวนปี/เดือน)

ในส่วนขอองข้อมูลผลกระทบจาก COVID-19 ที่ต้องกรอก จะเริ่มจากการเลือกว่าท่านได้รับผลกระทบจากเรื่องใด

 • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
 • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
 • รายได้ลดลง
 • อื่นๆ

เลือกข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างที่ตรงกับท่าน

 • มีนายจ้าง
 • ไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ) โดยจะต้องเลือกอาชีพของท่าน
เราไม่ทิ้งกัน

ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ

1.ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ

2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการฯ และมาตรการอื่นของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต

3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ

4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5.ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด

6. ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการ รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการ ตอบกลับมายังผู้ลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีเร็วสุดภายใน 7 วันทำการ โดยจะโอนเงินให้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลนำมาลงทะเบียน

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144

ขอบคุณข้อมูล positioningmag , kaohoon และ sanook

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน